Ayat Al-Quran Tentang Kaum Tsamud

Ayat Al-Quran Tentang Kaum Tsamud
Ayat Al-Quran Tentang Kaum Tsamud
Kaum Tsamud adalah salah satu kaum yang dibinasakan Allah ‘Azza Wa Jalla. Allah Tabaraka Wa Ta’ala telah mengutus rasul-Nya Sholih ‘alaihissalam kepada kaum Tsamud. Namun karena keingkaran mereka Allah pun mengazab mereka dengan petir sehingga mereka pun hancur luluh. Di antara keingkaran mereka adalah mereka membunuh unta betina. Kisah kaum Tsamud memang banyak diceritakan di Al-Quran agar kita dapat mengambil banyak pelajaran darinya.


Pada tulisan kali ini kami akan melampirkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan dan menjelaskan tentang kaum Tsamud. Simak selengkapnya di sini.

1
Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu." (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 43)

2
Dan (juga) kaum 'Aad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam, (Q.S. Al-‘Ankabuut : 38)

3
Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka Shaleh. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhammu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." (Q.S. Al-A’raaf : 73)

4
(yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamud? (Q.S. Al-Buruuj : 18)

5
dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. (Q.S. Al-Fajr : 9)

6
dan (Kami binasakan) kaum 'Aad dan Tsamud dan penduduk Rass dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum- kaum tersebut. (Q.S. Al-Furqaan : 38)

7
Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat. (Q.S. Al-Haaqqah : 4)

8
Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. (Q.S. Al-Haaqqah : 5)

9
Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud, (Q.S. Al-Hajj : 42)

10
Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi Kami untuk mengirimkan (kepadamu) tanda-tanda (kekuasan Kami), melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu. Dan telah Kami berikan kepada Tsamud unta betina itu (sebagai mukjizat) yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan Kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. (Q.S. Al-Israa’ : 59)

11
(Yakni) seperti keadaan kaum Nuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya. (Q.S. Al-Mu’min : 31)

12
Kaum Tsamudpun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu). (Q.S. Al-Qamar : 23)

13
dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan Nya (hidup). (Q.S. An-Najm : 51)

14
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Shaleh (yang berseru): "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bermusuhan. (Q.S. An-Naml : 45)


15
(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas, (Q.S. Asy-Syams : 11)

16
Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul. (Q.S. Asy-Syu’araa’ : 141)

17
Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah?. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (Q.S. At-Taubah : 70)

18
Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Aad dan Tsamud." (Q.S. Fushshilat : 13)

19
Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. Fushshilat : 17)

20
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)." (Q.S. Huud : 61)

21
seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, sesungguhnya kaum Tsamud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Tsamud. (Q.S. Huud : 68)

22
Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Tsamud telah binasa. (Q.S. Huud : 95)

23
Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian), dan berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya." (Q.S. Ibrahim : 9)

24
Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud, (Q.S. Qaaf : 12)

25
dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul). (Q.S. Shaad : 13)

Itulah berbagai ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kaum Tsamud. Ayat-ayat di atas menunjukkan kepada kita bagaimana keingkaran kaum Tsamud, bentuk keingkaran mereka, tindakan mereka terhadap Nabi Sholih ‘alaihissalam dan bagaimana kesudahan mereka setelah diazab Allah Jalla Jalaluh. Semoga ayat-ayat di atas menjadi renungan dan pelajaran bagi kita agar tidak menentang Allah dan Rasul-Nya.


Semoga bermanfaat.
Share on Google Plus

- Yusri Triadi

liputanalquran.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment