Ayat Al-Quran Tentang Kaum 'Aad

Ayat Al-Quran Tentang Kaum 'Aad
Ayat Al-Quran Tentang Kaum 'Aad
Kaum ‘Aad adalah salah satu kaum yang diazab Allah Tabaraka Wa Ta’ala disebabkan keingkaran mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya Hud ‘alaihissalam. Kekasih Allah Hud ‘alaihissalam telah berdakwah kepada kaum ‘Aad agar menyembah Allah dan mentaatinya selaku utusan Allah. Tetapi kaum ‘Aad malah menentangnya dan menghina Hud ‘alaihissalam. Maka dari itu Allah mengazab kaum ‘Aad angin yang membinasakan. Di dalam Al-Quran kisah Nabi Hud dan kaum ‘Aad adalah salah satu kisah yang paling sering diceritakan.


Pada tulisan kali ini kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang kaum ‘Aad. Simak selengkapnya di sini.

1
Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, (yaitu) kaum Nuh, 'Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan negeri-negeri yang telah musnah?. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (Q.S. At-Taubah : 70)

2
Dan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Aad yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al Ahqaaf dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya (dengan mengatakan): "Janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar." (Q.S. Al-Ahqaaf : 21)

3
Kaum 'Aad pun mendustakan(pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku. (Q.S. Al-Qamar : 18)

4
Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Aad dan Tsamud." (Q.S. Fushshilat :13)

5
Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat. (Q.S. Al-Haaqqah : 4)

6
Dan (juga) kaum 'Aad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Dan syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu ia menghalangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang berpandangan tajam, (Q.S. Al-‘Ankabuut : 38)

7
dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama, (Q.S. An-Najm : 50)

8
Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan, (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 41)

9
dan kaum Aad, kaum Fir'aun dan kaum Luth, (Q.S. Qaaf : 13)

10
dan (Kami binasakan) kaum 'Aad dan Tsamud dan penduduk Rass dan banyak (lagi) generasi-generasi di antara kaum- kaum tersebut. (Q.S. Al-Furqaan : 38)

11
Adapun kaum 'Aad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata: "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah Yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami. (Q.S. Fushshilat : 15)


12
Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud, (Q.S. Al-Hajj : 42)

13
(Yakni) seperti keadaan kaum Nuh, 'Aad, Tsamud dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hamba-Nya. (Q.S. Al-Mu’min : 31)

14
Telah mendustakan (rasul-rasul pula) sebelum mereka itu kaum Nuh, 'Aad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, (Q.S. Shaad : 12)

15
Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain dari-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?" (Q.S. Al-A’raaf : 65)

16
Kaum 'Aad telah mendustakan para rasul. (Q.S. Asy-Syu’araa’ : 123)

17
Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (Q.S. Al-A’raaf : 74)

18
Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Aad? (Q.S. Al-Fajr : 6)

19
Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, (Q.S. Al-Haaqqah : 6)

20
Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan (begitu pula) di hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum 'Ad (yaitu) kaum Huud itu. (Q.S. Huud : 60)

21
Dan itulah (kisah) kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, dan mendurhakai rasul-rasul Allah dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang (kebenaran). (Q.S. Huud : 59)

22
Dan kepada kaum 'Ad (Kami utus) saudara mereka, Huud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja. (Q.S. Huud : 50)

23
Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu (yaitu) kaum Nuh, 'Ad, Tsamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka (membawa) bukti-bukti yang nyata lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya (karena kebencian), dan berkata: "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya (kepada kami), dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya." (Q.S. Ibrahim : 9)

Itulah berbagai ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kaum ‘Aad. Lihatlah bagaimana Allah ‘Azza Wa Jalla mengazab kaum yang menentang-Nya dan rasul-Nya. Meskipun sudah diperingatkan tentang azab Allah akan tetapi kaum ‘Aad seakan tak memperdulikannya. Mari kita jadikan ayat-ayat di atas sebagai introspeksi bagi diri kita dan menjadikannya sebagai pelajaran berharga sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih dekat kepada Allah Jalla Jalaluh.


Semoga bermanfaat.
Share on Google Plus

- Yusri Triadi

liputanalquran.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment