Ayat Al-Quran Tentang Rezeki


Ayat Al-Quran Tentang Rezeki
Ayat Al-Quran Tentang Rezeki
Alquran Tentang Rezeki - Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah melimpahkan kita banyak sekali, baik itu harta, kesehatan, waktu, oksigen, pekerjaan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Rezeki itu datang dari Allah Ta’ala, bukan dari seseorang ataupun benda. Maka dari itu kita harus meminta rezeki dari Allah, jangan dari yang lain. Ketahuilah bahwa Allah itu Dzat Yang Maha Pemberi Rezeki dan Sebaik-Baik Pemberi Rezeki. Jangan takut kehilangan rezeki karena Allah tidak akan mematikan seorang hamba sampai rezekinya disempurnakan. Pada tulisan kali ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran tentang rezeki. Simak selengkapnya di sini.

Rezeki itu datang dari Allah Jalla Jalaluh

Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi?" Katakanlah: "Allah", dan sesungguhnya kami atau kamu (orang-orang musyrik), pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. (Q.S. Saba’ : 24)


Allah tidak butuh rezeki dan makanan dari kita, karena sesungguhnya Dialah Maha Pemberi

Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (Q.S. Adz-Dzaariyaat : 57-58)

Apapun itu tidak akan dapat memberikan kita rezeki sedikit pun, karena hanya Allah saja yang dapat memberikannya, maka mintalah kepada Allah, bukan kepada yang lain

Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; maka mintalah rezki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada- Nyalah kamu akan dikembalikan. (Q.S. Al-‘Ankabuut : 17)

Allah-lah yang telah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk

Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezkinya sendiri. Allah-lah yang memberi rezki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-‘Ankabuut : 60)

Allah melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya

Allah melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba- hamba-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-‘Ankabuut : 62)

Makanlah dari rezeki yang Allah berikan dan jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syetan

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-An’aam : 142)

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (Q.S. Al-Baqarah : 172)


Jangan membunuh anak-anak kita karena takut miskin, karena Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita dan keluarga kita

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar." Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S. Al-An’aam : 151)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (Q.S. Al-Israa’ : 31)

Ciri-ciri orang yang beriman

(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Q.S. Al-Anfaal : 3)

Ciri-ciri orang yang bertakwa

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (Q.S. Al-Baqarah : 3)

Allah memberikan rezeki tanpa hisab

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (Q.S. Al-Baqarah : 212)

Ini yang harus kita lakukan terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah : 254)

Allah sebaik-baik Pemberi Rezeki

Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezki. (Q.S. Al-Hajj : 58)

Hujan adalah rezeki yang Allah berikan dari langit

Dia-lah yang memperlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Nya dan menurunkan untukmu rezki dari langit. Dan tiadalah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali (kepada Allah). (Q.S. Al-Mu’min : 13)

Orang-orang yang gugur di jalan Allah juga mendapatkan rezeki

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezki. (Q.S. Ali ‘Imran : 169)

Allah memberikan rezeki ada yang dilebihkan dari sebagian yang lain

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?. (Q.S. An-Nahl : 71)

Rezeki yang mulia (surga) bagi mereka

supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezki yang mulia. (Q.S. Saba’ : 4)

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezki (nikmat) yang mulia. (Q.S. Al-Anfaal : 74)

Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai rezeki. Semoga ayat-ayat di atas dapat menjadi bahan introspeksi bagi kita dan sebagai pelajaran bagi kita. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari pembahasan singkat ini dan semakin menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran.


Semoga bermanfaat.
Share on Google Plus

- Yusri Triadi

liputanalquran.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment